Algemene voorwaarden &
Privacy verklaring sl-IMPACT

Privacyverklaring AVG sl-IMPACT

Identiteit:

sl-IMPACT,
Stephany Linthorst,
Oudendijk 154, 3319 AG Dordrecht
www.sl-IMPACT.nl / info@sl-IMPACT.nl
06-37554541

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:

sl-IMPACT verwerkt algemene persoonsgegevens van zijn klanten en contacten:
Naam, telefoonnummer, e-mail adres, adres.

Dit met als doel:

  • Contact onderhouden voor, tijdens en na dienstverlening in het kader van acquisitie, voorbereiding, training/ coaching / advies en nazorg;
  • Het juist kunnen factureren m.b.t. dienstverlening;
  • Het toesturen van een nieuwsbrief / uitnodigingen voor workshops.

Duur van de opslag:

sl-IMPACT houdt zich aan de wettelijke regelingen m.b.t. archivering en bewaart uw gegevens maximaal 7 jaar. Daarna kunnen uw gegevens opnieuw worden bewaard, maar slechts na nieuwe toestemming. De gegevens worden, indien nodig, aangepast. Indien er geen overeenkomst tot stand komt tussen u en sl-IMPACT bewaart sl-IMPACT uw gegevens maximaal 1 jaar. Daarna kunnen uw gegevens opnieuw worden bewaard, maar slechts na nieuwe toestemming.

Recht op inzage, rectificatie of vergetelheid:

U kunt sl-IMPACT ten allen tijde verzoeken uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met sl-IMPACT: info@sl-IMPACT.nl

Recht op klachten:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat sl-IMPACT uw rechten krachtens de AVG niet eerbiedigt.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Voorfase

Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan, zijn deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 2: Geldigheid offerte

Een door sl-IMPACT gedane offerte blijft maximaal twee maanden van kracht.

Artikel 3: Opdrachtformulering

De opdracht wordt door sl-IMPACT aanvaard op basis van de door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht. Met aanvaarding van de opdracht neemt sl-IMPACT zich voor de opdrachtgever in staat te stellen zo snel mogelijk in eigen beheer het proces waarin begeleiding en/of advisering plaats vindt voort te zetten. Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid

sl-IMPACT garandeert alle betrokkenen dat informatie die in vertrouwen ter beschikking wordt gesteld, ook als zodanig zal worden behandeld. Vertrouwelijke schriftelijke informatie wordt desgewenst na afloop geretourneerd.

Artikel 5: Duur van de opdracht/gewijzigde omstandigheden

De door sl-IMPACT bij het object van begeleiding, training, coaching en/of advisering aangegeven hoeveelheid tijd die voor de uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter voor zover de duur van de opdracht nog door factoren die buiten de invloedssfeer van sl-IMPACT liggen beïnvloed kan worden.

Artikel 6: Afstemming andere externe bureaus

Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere externe adviesbureaus werkzaam zijn, zullen door sl-IMPACT zo mogelijk afspraken worden gemaakt teneinde de posities van de externe bureaus in het proces waar de opdracht betrekking op heeft, op elkaar af te stemmen.

Artikel 7: Informatie opdrachtgever

Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring, moet sl-IMPACT kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur van de organisatie en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

Het door sl-IMPACT gemaakte stukken, zoals om adviezen, rapporten, nota’s en andere schriftelijke stukken, zijn bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van sl-IMPACT worden verspreid en openbaar worden gemaakt. Het door sl-IMPACT verstrekte trainingsmateriaal mag slechts gebruikt worden door de deelnemers en zijn/haar organisatie.

Artikel 9: Betaling

De betalingstermijn is 14 dagen.

Bij de start van de opdracht wordt door sl-IMPACT een voorschot in rekening gebracht zoals genoemd in de offerte (50% bij opdracht). Dit voorschot wordt bij de eerst volgende factuur verrekend. Het bedrag voor de trainingsactiviteiten van sl-IMPACT dient uiterlijk één week voor aanvang van de training op rekening van sl-IMPACT te zijn bijgeschreven. Indien het bedrag niet is bijgeschreven heeft sl-IMPACT het recht de training te annuleren en wordt 100% van de trainings- en eventueel gemaakte accommodatiekosten in rekening gebracht. Indien een declaratie vier weken na de vervaldatum nog niet is betaald, brengt sl-IMPACT vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening. De opdracht of een afgerond onderdeel hiervan wordt afgesloten met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.

Bij het achterwege blijven van tijdige betaling, staat het sl-IMPACT vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn steeds begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet-tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn groot 10% van de verschuldigde gelden.

Artikel 10: Duur van de opdracht/gewijzigde omstandigheden

De door sl-IMPACT bij het object van begeleiding, training, coaching en/of advisering aangegeven hoeveelheid tijd die voor de uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter voor zover de duur van de opdracht nog door factoren die buiten de invloedssfeer van sl-IMPACT liggen beïnvloed kan worden.

Artikel 11: Wijziging opdrachtspecificaties

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal sl-IMPACT de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal sl-IMPACT dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging

Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden.

Tevens kan sl-IMPACT de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van sl-IMPACT onttrekken en het bureau niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van sl-IMPACT kan worden gevergd.

Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft sl-IMPACT recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 13: Trainingsactiviteiten medezeggenschap en management

Deze voorwaarden gelden voor opdrachten voor ondernemingsraden, onderdeelcommissies en andere vaste commissies van medezeggenschapsorganen.

Deze voorwaarden gelden tevens voor opdrachten ten behoeve van het management en andere opdrachtgevers.

sl-IMPACT verplicht zich voor de gereserveerde data trainers en eventuele accommodatie beschikbaar te houden. Deze verplichting vervalt wanneer sl-IMPACT de opdrachtbevestiging niet twee weken voor aanvang van (de eerste) training of bijeenkomst getekend retour ontvangt.

De opdrachtgever draagt zorg voor het reserveren van de accommodatie. Opdrachtverstrekking, tussentijdse wijzigingen in accommodatiewensen en betaling van de accommodatiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

sl-IMPACT is gerechtigd om in geval van ontstentenis van de genoemde trainer een andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Kosten zijn niet op sl-IMPACT verhaalbaar.

Programmakosten die uitgaan boven de gebruikelijk te maken kosten (trainingszaal, flip-over, beamer), worden doorberekend aan de opdrachtgever. Indien tijdens de training, ten behoeve van de bevordering van het bereiken van de leerdoelen, aanvullende leermiddelen (bijvoorbeeld een videocamera of een subzaal) ingezet dienen te worden, worden deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een en ander kan slechts na overleg en goedkeuring van de groep en/of opdrachtgever.

sl-IMPACT volgt de opdrachtgever naar de gewenste trainingsaccommodatie. Overnachtingskosten van de trainer moeten door de opdrachtgever worden voldaan.

De locatie kan dusdanig gelegen zijn dat het bereiken op de eerste dag niet makkelijk haalbaar is (reistijd > 1 uur vanuit het woonhuis van de trainer). sl-IMPACT kan dan besluiten tot een ‘voorovernachting’ van de trainer in of bij de betreffende accommodatie. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Na opdrachtverstrekking wordt 50% van de kosten die voor rekening komen van de opdrachtgever als voorschot in rekening gebracht.

Artikel 14: Annulering training

Bij annulering van de training binnen acht weken voor aanvang is de opdrachtgever 40% van de begeleidingskosten verschuldigd. Bij annulering van de training binnen zes weken voor aanvang is de opdrachtgever 75% van de begeleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de opdrachtgever 100% van de begeleidingskosten verschuldigd. Annuleringskosten van de door SL-IMPACT gereserveerde accommodatie komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

In geval een prijs per deelnemer is overeengekomen zijn de annuleringskosten als volgt. Bij annulering van de aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever 75% van de kosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd. Bij absentie van deelnemers waarvoor sl-IMPACT voor aanvang van de training geen annuleringsbericht heeft ontvangen, is de opdrachtgever eveneens 100% van de kosten verschuldigd. Een vervanger mag te allen tijde de plaats van de deelnemer innemen. Annuleringskosten van de door sl-IMPACT gereserveerde accommodatie komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Open inschrijvingstrainingen gaan door op het moment dat zich minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld. Niet altijd is direct aan te geven dat de training voldoende inschrijvingen heeft en door zal gaan. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging met daarop de datum dat uiterlijk wordt besloten dat de betreffende training doorgaat. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer/ opdrachtgever bericht over definitieve doorgang, alsmede de trainingsbescheiden.

Voor het slechts gedeeltelijk bijwonen van een training wordt geen reductie gegeven.

Artikel 15: Kosten

Voor zover kosten niet in het voorgaande artikel zijn benoemd, geldt het volgende:

1. Voor de werkzaamheden brengt sl-IMPACT een uur- of dagdeeltarief in rekening, waarbij alle kosten inbegrepen zijn met uitzondering van de kosten van reizen, verblijfskosten, parkeergelden, accommodatiekosten, grote aantallen rapporten (meer dan 20 exemplaren) en BTW. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

2. Alleen daadwerkelijk bestede uren worden in rekening gebracht.

3. De jaarlijkse aanpassing van de tarieven van sl-IMPACT als gevolg van stijging van loon en materiele kosten zal worden doorberekend. sl-IMPACT behoudt zich het recht voor om het afgesproken tarief met de algemene prijsstijging te verhogen, zulks met ingang van 1 januari van het aansluitende jaar. Ieder volgend jaar zal de daarvoor vastgestelde algemene prijsstijging wederom kunnen worden toegepast.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Indien een opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van aan sl-IMPACT toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt sl-IMPACT deze aansprakelijkheid, doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

sl-IMPACT is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan sl-IMPACT-activiteiten aan conferentiecentra en derden.